Hiệp hội Doanh nghiệp Dịch vụ Logistics Việt Nam
Vietnam Logistics Business Association

/

/

NGHỊ ĐỊNH MỚI VỀ VẬN TẢI ĐA PHƯƠNG THỨC

NGHỊ ĐỊNH MỚI VỀ VẬN TẢI ĐA PHƯƠNG THỨC

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 144/2018/NĐ-CP, ngày 16/10/2018 “Sửa đổi, bổ sung các Nghị định về vận tải đa phương thức”. Theo đó Nghị định mới sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 87/2009/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2009 của Chính phủ về vận tải đa phương thức, đã được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 89/2011/NĐ-CP ngày 10 tháng 10 năm 2011 của Chính phủ.Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Sắp diễn ra

Nổi bật

Thông báo