Hiệp hội Doanh nghiệp Dịch vụ Logistics Việt Nam
Vietnam Logistics Business Association

/

/

Đề xuất thu phí hải quan và lệ phí phương tiện vận tải quá cảnh

Đề xuất thu phí hải quan và lệ phí phương tiện vận tải quá cảnh

Phí hải quan cấp sổ tạm quản (ATA) đề xuất thu 1.000.000 đồng/sổ; phí hải quan cấp lại sổ ATA thu 500.000 đồng/sổ; lệ phí đối với phương tiện vận tải quá cảnh đường bộ, đường thủy đề xuất thu từ 200.000 – 500.000 đồng/phương tiện.

Đây là những điểm mới trong Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 274/2016/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí hải quan và lệ phí hàng hóa, phương tiện quá cảnh đang được Bộ Tài chính lấy ý kiến đóng góp.

Dự thảo bổ sung thêm đối tượng nộp phí hải quan là: tổ chức, cá nhân đề nghị cấp sổ tạm quản (sổ ATA) đối với hàng hóa tạm xuất tái nhập theo Nghị định số 64/2020/NĐ-CP ngày 10/6/2020 của Chính phủ hướng dẫn việc thực hiện cơ chế tạm quản theo Công ước Istanbul.

Một số loại phí hải quan được đề xuất tăng.

Bên cạnh đó, dự thảo quy định rõ về việc nộp lệ phí. Cụ thể, người nộp phí, lệ phí thực hiện nộp phí, lệ phí khi kê khai Tờ khai đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh; phương tiện vận tải xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh; đề nghị cấp sổ ATA đối với hàng hóa tạm xuất tái nhập theo Nghị định số 64/2020/NĐ-CP ngày 10 tháng 6 năm 2020 của Chính phủ hướng dẫn việc thực hiện cơ chế tạm quản theo Công ước Istanbul hoặc khi nộp đơn đề nghị cơ quan hải quan áp dụng biện pháp kiểm tra, giám sát, tạm dừng làm thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu có dấu hiệu xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ.

Lệ phí nộp bằng tiền mặt hoặc nộp bằng hình thức thanh toán không dùng tiền mặt vào ngân sách nhà nước hoặc tài khoản của tổ chức được ủy nhiệm thu phí, lệ phí.

Phí nộp bằng tiền mặt hoặc nộp bằng hình thức thanh toán không dùng tiền mặt vào tài khoản tiền gửi thu phí của cơ quan hải quan mở tại Kho bạc Nhà nước hoặc tài khoản của tổ chức được ủy nhiệm thu phí, lệ phí.”

Đồng thời dự thảo cũng bổ sung thêm 2 nội dung thu gồm: Phí hải quan cấp sổ ATA và Phí hải quan cấp lại sổ ATA. Cụ thể, các mức thu: Phí hải quan cấp sổ tạm quản (ATA) đề xuất thu 1.000.000 đồng/sổ; phí hải quan cấp lại sổ ATA thu 500.000 đồng/sổ; lệ phí đối với phương tiện vận tải quá cảnh đường bộ là 200.000 đồng.phương tiện; lệ phí đối với phương tiện vận tải quá cảnh đường thủy đề xuất thu 500.000 đồng/phương tiện. 

Nguồn: Tạp chí doanh nghiệp (https://taichinhdoanhnghiep.net.vn/de-xuat-thu-phi-hai-quan-va-le-phi-phuong-tien-van-tai-qua-canh-d15203.html)

Sự kiện VLA tổ chức

Thông báo quan trọng

Hướng Dẫn Đăng Ký eFBL
Hướng Dẫn Đăng Ký FMC Bond
Tài Liệu Kỹ Năng Soạn Thảo Hợp Đồng Logistics