Hiệp hội Doanh nghiệp Dịch vụ Logistics Việt Nam
Vietnam Logistics Business Association

/

/

TUYÊN BỐ CHUNG CUỘC HỌP LẦN THỨ 6 CỦA ỦY BAN HỖN HỢP THỰC HIỆN HIỆP ĐỊNH GMS-CBTA

TUYÊN BỐ CHUNG CUỘC HỌP LẦN THỨ 6 CỦA ỦY BAN HỖN HỢP THỰC HIỆN HIỆP ĐỊNH GMS-CBTA

TUYÊN BỐ CHUNG

CUỘC HỌP LẦN THỨ 6 CỦA ỦY BAN HỖN HỢP

THỰC HIỆN HIỆP ĐỊNH GMS-CBTA 

Lời mở đầu 

Chúng tôi, các thành viên của Uỷ ban Hỗn hợp Hiệp định giữa các Chính phủ Vương quốc Campuchia, Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, Cộng hòa Liên bang Mi-an-ma, Vương quốc Thái Lan và Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam về Tạo thuận lợi vận chuyển người và hàng hoá các nước Tiểu vùng Mê Công mở rộng (gọi chung là “Hiệp định CBTA”) đã có cuộc họp lần thứ 6 tại Hà Nội, Việt Nam, ngày 15 tháng 3 năm 2018. Chúng tôi vui mừng việc các quan chức Ngân hàng Phát triển Châu Á cũng tham gia các cuộc thảo luận này. 

Nhận thức được rằng việc giảm các rào cản phi vật chất đối với vận tải và thương mại là chìa khóa để tăng cường kết nối, thúc đẩy thương mại, du lịch và đầu tư, tăng tính cạnh tranh thông qua cắt giảm chi phí và cải thiện mức sống trong khu vực GMS, chúng tôi tiếp tục làm việc hướng tới các mục tiêu chung của việc chuyển đổi hành lang vận tải sang hành lang kinh tế và cùng với các nỗ lực trong việc tạo thuận lợi vận tải và thương mại (TTF) với Kế hoạch Cộng đồng Kinh tế ASEAN 2025 và nhu cầu đầu tư được xác định trong Khung Đầu tư Tiểu vùng GMS (RIF).

 

Thực hiện Hiệp định CBTA 

Chúng tôi vui mừng thông báo về việc tất cả các nước GMS đã hoàn thành ký kết Bản ghi nhớ thực hiện “Thu hoạch sớm ” Hiệp định CBTA, cho phép triển khai có hiệu quả Giấy phép vận tải đường bộ GMS (Giấy phép) và Sổ theo dõi tạm nhập (TAD) cho xe thương mại bắt đầu từ ngày 01 tháng 6 năm 2018. Chúng tôi đã giao nhiệm vụ cho các Quan chức cao cấp (SOM) của các Ủy ban Tạo thuận lợi vận tải Quốc gia (NTFCs) để chủ động giám sát việc thực hiện “Thu hoạch sớm”, giải quyết các khó khăn, vướng mắc phát sinh và báo cáo với Uỷ ban Hỗn hợp hai lần/năm về tiến trình và kết quả của các hành động này.

Nhắc lại các quyết định ban đầu của chúng tôi đối với Bản ghi nhớ thực hiện “Thu hoạch sớm” Hiệp định CBTA (sau đây gọi là Bản ghi nhớ) và mong muốn tổ chức hoạt động vận tải đường bộ GMS càng khẩn trương càng tốt, đồng thời phải tính đến nhu cầu cần có đủ thời gian để chuẩn bị cho tất cả các bên liên quan, chúng tôi đồng ý rằng: 

         (i)    Bản ghi nhớ “Thu hoạch sớm” sẽ dựa trên văn bản được ký kết được đính kèm trong PHỤ LỤC I của Tuyên bố chung, lưu ý việc bao gồm các thủ tục đơn giản hóa, chẳng hạn như đơn giản hoá, tiêu chuẩn hóa, Sổ theo dõi tạm nhập cho phương tiện, bỏ cơ chế bảo lãnh cho phương tiện, bỏ TAD đối với container. 

       (ii)     Cuộc họp của Uỷ ban Hỗn hợp sẽ rà soát tình hình thực hiện Bản ghi nhớ hàng năm. 

       (iii)    Các Bên ký kết có thể bắt đầu cấp Giấy phép vận chuyển đường bộ GMS cho phương tiện và TAD cho các doanh nghiệp vận tải đã có Giây phép vận tải đường bộ quốc tế GMS, có hiệu lực ngay lập tức. Tuy nhiên, sự vận chuyển thực tế và công nhận lẫn nhau của GMS đối vơi Giấy phép và TAD sẽ bắt đầu từ ngày 01 tháng 6 năm 2018. 

     (iv)   Như đã được quy định tại Điều 2b Nghị định thư số 2 của Hiệp định GMS-CBTA, các nước kém phát triển trong GMS (được xác định theo quy định của Liên Hợp quốc) có thể áp dụng các mức thu phí và các khoản phí khác đối vơi các xe đăng ký trong lãnh thổ của nước đó khi thực hiện vận chuyển nội địa. Vì mục đích này, ADB sẽ hỗ trợ nghiên cứu cơ chế thích hợp trong thời gian tới để thực hiện Bản ghi nhớ. 

       (v)   Myanmar sẽ tham gia vào việc thực hiện “Thu hoạch sớm thông qua việc thực hiện các thoả thuận song phương – tương tự như CBTA, với các nước láng giềng, cho đến ngày 01 tháng 6 năm 2020. 

Việc thực hiện trao đổi thương quyến vận tải (cho cả xe và container) theo các tuyến hành lang CBTA là một mốc quan trong để thực hiện đầy đủ CBTA. Theo quan điểm này, chúng tôi nhắc lại quyết định của chúng tôi về sự cần thiết của quá trình cập nhật CBTA và giao cho các quan chức cao cấp của NTFC bắt đầu thảo luận về vấn đề này và báo cáo tiến độ đạt được trong cuộc họp của Uỷ ban Hỗn hợp lần thứ 7. 

Sửa đổi, bổ sung Nghị định thư số 1 Hiệp định CBTA (Tuyến đường và cặp cửa khẩu) 

Chúng tôi vui mừng ghi nhận những tiến bộ đáng kể trong các cuộc đàm phán mở rộng hành lang, tuyến đường và biên giới (để phương tiện có Giấy phép có thể hoạt động) theo Nghị định thư CBTA 1 cũng như dự thảo Bản ghi nhớ MOU cũng như dự thảo Bản ghi nhớ MOU. Chúng tôi đã giao nhiệm vụ cho SOM của NTFC hoàn thành sửa đổi, bổ sung Danh sách Các tuyến Hành lang và cửa khẩu vào hoặc trước ngày 01 tháng 6 năm 2018 để Ủy ban Hỗn hợp phê chuẩn. 

Chúng tôi khuyến khích tất cả các nước hoàn thành thủ tục nội bộ cần thiết để thực hiện hiệu quả việc mở rộng tuyến đường GMS chậm nhất là vào ngày 31 tháng 12 năm 2018. 

Tình trạng và thực hiện các Bản ghi nhớ ban đầu về thực hiện Hiệp định CBTA (IICBTAs) 

Chúng tôi khẳng định lại quyết định việc duy trì 500 Giấy phép theo Nghị định thư 3 Hiệp định CBTA và Giấy phép đã được thống nhất tại các IICBTAs nhằm mục tiêu thực hiện Thu hoạch sớm. Do sự chậm trễ trong việc phê duyệt nội dung để ký Thu hoạch sớm, chúng tôi cũng đã nhất trí gia hạn thời hạn để loại bỏ các IICBTAs hiện hành đến ngày 01 tháng 6 năm 2020. 

Giám sát và đánh giá 

Chúng tôi nhắc lại tầm quan trọng của cơ chế giám sát của việc Tạo thuận lợi vận tải và thương mại (TTF) để tạo thuận lợi cho các quá trình ra quyết định và giao cho các quan chức cao cấp của NTFC thực hiện các cam kết trước đây về thu thập dữ liệu tại các cửa khẩu được liệt kê trong Nghị định thư 1. Chúng tôi hoan nghênh cam kết của Học viện Mê Công để hỗ trợ giám sát và đánh giá việc thực hiện Bản ghi nhớ về Thu hoạch sớm và mong đợi báo cáo của họ tại cuộc họp của Uỷ ban Hỗn hợp lần thứ 7 năm 2019. 

Lời cảm ơn 

Chúng tôi đánh giá cao ADB đã tiếp tục hỗ trợ trong vai trò Ban thư ký của Uỷ ban Hỗn hợp và giúp điều phối và hỗ trợ thực hiện Bản ghi nhớ về “Thu hoạch sớm” thực hiện Hiệp định CBTA, quá trình cập nhật CBTA và các sự hỗ trợ từ các Đối tác phát triển khác, trong đó có Chính phủ Australia. 

Chúng tôi cũng cảm ơn đối với Bộ Giao thông vận tải Việt Nam vì sự hiếu khách, thu xếp chu đáo và thành công cho cuộc họp lần thứ 6 của Uỷ bản Hỗn hợp, dành cho các đại biểu GMS, ADB và các đối tác phát triển. 

Thông qua

Tuyên bố chung của Cuộc họp Ủy ban Hỗn hợp lần thứ 6 thực hiện Hiệp định CBTA được thông qua tại Hà Nội ngày 15 tháng 3 năm 2018 bởi các thành viên của Ủy ban Hỗn hợp.

  • Ngài Sun Chanthol, Bộ trường Giao thông Công chính, Chính phủ Vương quốc Campuchia 
  • Ông Wang Shuiping Vụ trưởng Vụ Dịch vụ vận tải, Bộ Giao thông vận tải, Chính phủ nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa 
  • Ngài Bounchanh Sinthavong, Bộ trưởng Công chính và Vận tải, Chính phủ nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào
  • Ngài Thant Sin Maung, Bộ trường Giao thông vận tải và Thông tin, Chính phủ Liên bang Mi-an-ma 
  • Ngài Arkhom Termpittayapaisith, Bộ trưởng Giao thông vận tải, Chính phủ Vương quốc Thái Lan
  • Ngài Nguyễn Văn Thể, Bộ trưởng Giao thông vận tải, Chính phủ nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Sự kiện VLA tổ chức

Thông báo quan trọng

Hướng Dẫn Đăng Ký eFBL
Hướng Dẫn Đăng Ký FMC Bond
Tài Liệu Kỹ Năng Soạn Thảo Hợp Đồng Logistics