Hiệp hội Doanh nghiệp Dịch vụ Logistics Việt Nam
Vietnam Logistics Business Association

/

/

Thủ tục hoàn thuế hàng NK để sản xuất và XK sản phẩm ra nước ngoài

Thủ tục hoàn thuế hàng NK để sản xuất và XK sản phẩm ra nước ngoài

Theo quy định khoản 3 Điều 36 Nghị định 134/2016/NĐ-CP cơ sở xác định hàng hóa NK để sản xuất, kinh doanh nhưng đã XK sản phẩm được hoàn thuế: “Tổ chức, cá nhân sản xuất hàng hóa XK có cơ sở sản xuất hàng hóa XK trên lãnh thổ Việt Nam; có quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng đối với máy móc, thiết bị tại cơ sở sản xuất phù hợp với nguyên liệu, vật tư, linh kiện NK để sản xuất hàng hóa XK; trị giá hoặc lượng nguyên liệu, vật tư, linh kiện NK được hoàn thuế là trị giá hoặc lượng nguyên liệu, vật tư, linh kiện NK thực tế được sử dụng để sản xuất sản phẩm thực tế XK; sản phẩm XK được làm thủ tục hải quan theo loại hình sản xuất XK; tổ chức, cá nhân trực tiếp hoặc ủy thác NK hàng hóa, XK sản phẩm. Người nộp thuế có trách nhiệm kê khai chính xác, trung thực trên tờ khai quan về sản phẩm XK được sản xuất từ hàng hóa NK trước đây”.

Căn cứ mẫu số 10 – Báo cáo tính thuế nguyên liệu, vật tư đề nghị hoàn thuế NK tại phụ lục 7 ban hành kèm theo Nghị định 18/2021/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 134/2016/NĐ-CP quy định người nộp thuế phải khai báo đầy đủ thông tin về tờ khai NK nguyên liệu, vật tư NK đã sử dụng để sản xuất sản phẩm XK.

Đối chiếu với các quy định hiện hành, theo Tổng cục Hải quan, khi làm thủ tục XK sản phẩm được sản xuất từ hàng hóa NK để sản xuất, kinh doanh, người nộp thuế phải kê khai trên tờ khai XK về việc sản phẩm XK được sản xuất từ hàng hóa NK trước đây.

Theo đó, khi làm thủ tục hoàn thuế, người nộp thuế phải kê khai chi tiết sản phẩm XK được sản xuất từ hàng hóa NK thuộc các tờ khai NK nào, lượng nguyên liệu vật tư đã sử dụng, định mức sử dụng thực tế… tại mẫu số 10 phụ lục 7 ban hành kèm theo Nghị định 18/2021/NĐ-CP và nộp các chứng từ có liên quan theo quy định làm cơ sở để cơ quan Hải quan xem xét xử lý hoàn thuế NK.

Tổng cục Hải quan đề nghị Công ty TNHH Dệt Pacific Crystal nghiên cứu quy định, chính sách pháp luật hiện hành và liên hệ với cơ quan Hải quan nơi đăng ký tờ khai XK để được hướng dẫn cụ thể.

Ngoài ra, liên quan đến việc kê khai trên tờ khai XK về sản phẩm XK được sản xuất từ hàng hóa NK trước đây, ngày 23/12/2022, Tổng cục Hải quan đã có công văn số 5644/TCHQ-TXNK gửi các cục hải quan tỉnh, thành phố để tháo gỡ khó khăn cho DN và cơ quan Hải quan khi khai báo thông tin tờ khai NK trên tờ khai XK trong điều kiện trường ký tự khai báo thông tin trên tờ khai XK còn hạn chế.

Nguồn: logistics.gov.vn

Sự kiện VLA tổ chức

Thông báo quan trọng

Hướng Dẫn Đăng Ký eFBL
Hướng Dẫn Đăng Ký FMC Bond
Tài Liệu Kỹ Năng Soạn Thảo Hợp Đồng Logistics