Hiệp hội Doanh nghiệp Dịch vụ Logistics Việt Nam
Vietnam Logistics Business Association

/

/

Sửa nhiều quy định liên quan đào tạo, huấn luyện thuyền viên

Sửa nhiều quy định liên quan đào tạo, huấn luyện thuyền viên

Nhiều quy định về đào tạo, huấn luyện thuyền viên tại Nghị định 29/2017 đang được nghiên cứu sửa đổi.

Phân cấp mạnh mẽ

Bộ GTVT đang lấy ý kiến cho dự thảo Nghị định sửa đổi Nghị định 29/2017 của Chính phủ quy định về điều kiện cơ sở đào tạo, huấn luyện và tổ chức tuyển dụng, cung ứng thuyền viên hàng hải.

Theo đề xuất, Cục Hàng hải VN cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện hoạt động trong lĩnh vực đào tạo, huấn luyện thuyền viên, hoặc ra quyết định đình chỉ hoạt động đào tạo, huấn luyện thuyền viên hàng hải

Dự thảo Nghị định sửa đổi có sự phân cấp mạnh mẽ về cơ quan thẩm quyền chịu trách nhiệm trong các thủ tục hành chính, để phù hợp với yêu cầu phân cấp thẩm quyền giải quyết thủ tục hành chính từ Bộ GTVT về Cục Hàng hải VN theo Quyết định 1015 của Thủ tướng Chính phủ.

Trong đó, Cục trưởng Cục Hàng hải VN sẽ cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện hoạt động trong lĩnh vực đào tạo, huấn luyện thuyền viên hàng hải. Trong khi theo quy định hiện hành, Bộ trưởng Bộ GTVT cấp Giấy chứng nhận này.

Chi cục trưởng Chi cục Hàng hải Việt Nam sẽ cấp Giấy xác nhận phù hợp về tuyển dụng và cung ứng thuyền viên hàng hải cho tổ chức tuyển dụng, cung ứng thuyền viên hàng hải để xác nhận sự phù hợp về tuyển dụng và cung ứng thuyền viên hàng hải theo quy định của Công ước MLC, thay vì Cục trưởng Cục Hàng hải VN như quy định hiện hành.

Cùng với sự phân cấp này, thủ tục hành chính cũng sẽ thay đổi về cơ quan tiếp nhận hồ sơ, thủ tục.

Theo đó, thay vì gửi đến Bộ GTVT, dự thảo Nghị định sửa đổi quy định, cơ sở đào tạo, huấn luyện gửi 1 bộ hồ sơ trực tiếp hoặc qua hệ thống bưu chính hoặc qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến hoặc bằng hình thức phù hợp khác đến Cục Hàng hải VN để xin cấp Giấy chứng nhận.

Cục Hàng hải VN tiếp nhận hồ sơ, nếu hồ sơ chưa hợp lệ thì trong 3 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, Cục có văn bản hướng dẫn cơ sở đào tạo, huấn luyện hoàn thiện hồ sơ theo quy định tại Nghị định này. Nếu hồ sơ hợp lệ thì trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, Cục Hàng hải VN tổ chức kiểm tra thực tế và cấp Giấy chứng nhận theo mẫu. Trường hợp không cấp, phải có văn bản trả lời và nêu rõ lý do.

Ngoài ra, Cục Hàng hải VN cũng là cơ quan tiếp nhận hồ sơ đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận của các cơ sở đào tạo, huấn luyện.

Định kỳ 5 năm, đánh giá lại các cơ sở đào tạo, huấn luyện thuyền viên hàng hải

Theo quy định hiện hành, Bộ trưởng Bộ GTVT ra quyết định đình chỉ hoạt động đào tạo, huấn luyện thuyền viên hàng hải. Quyết định đình chỉ hoạt động đào tạo, huấn luyện thuyền viên hàng hải phải xác định rõ lý do đình chỉ, thời hạn đình chỉ, biện pháp bảo đảm quyền lợi nhà giáo, người học và người lao động trong cơ sở đào tạo, huấn luyện và phải thông báo trên Cổng thông tin điện tử của Bộ GTVT.

Sau thời hạn đình chỉ, nếu nguyên nhân dẫn đến việc đình chỉ được khắc phục thì Bộ trưởng Bộ GTVT ra quyết định cho phép cơ sở đào tạo, huấn luyện tiếp tục hoạt động đào tạo, huấn luyện.

Dự thảo Nghị định sửa đổi đề xuất, trách nhiệm này thuộc về Cục trưởng Cục Hàng hải VN. Cục trưởng Cục Hàng hải VN cũng sẽ là người ra quyết định thu hồi Giấy chứng nhận và thông báo trên Cổng thông tin điện tử của Cục, đồng thời gửi đến các cơ quan liên quan biết, để phối hợp quản lý.

Hàng năm, Cục Hàng hải VN tổ chức đánh giá các cơ sở đào tạo, huấn luyện thuyền viên hàng hải về việc đào tạo, huấn luyện thuyền viên hàng hải theo tiêu chuẩn quy định của pháp luật.

Đồng thời, định kỳ 5 năm một lần, Cục Hàng hải VN tổ chức đánh giá độc lập các cơ sở đào tạo, huấn luyện thuyền viên hàng hải theo tiêu chuẩn quy định của Công ước STCW

Trong việc cấp Giấy xác nhận phù hợp về tuyển dụng và cung ứng thuyền viên hàng hải, tổ chức tuyển dụng, cung ứng thuyền viên hàng hải gửi trực tiếp hoặc qua hệ thống bưu chính hoặc qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến hoặc bằng hình thức phù hợp khác đến Chi cục Hàng hải VN 1 bộ hồ sơ.

Đơn vị này sẽ tiếp nhận hồ sơ, nếu hồ sơ chưa hợp lệ, trong 3 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, Chi cục Hàng hải VN có văn bản thông báo và hướng dẫn tổ chức tuyển dụng, cung ứng thuyền viên hàng hải hoàn thiện hồ sơ theo quy định tại Nghị định này. Nếu hồ sơ hợp lệ thì trong 3 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, Chi cục Hàng hải Việt Nam phải cấp Giấy xác nhận theo mẫu. Trường hợp không cấp phải có văn bản trả lời và nêu rõ lý do.

Đồng thời, Chi cục Hàng hải VN thông báo thông tin về tổ chức tuyển dụng, cung ứng thuyền viên hàng hải được cấp Giấy xác nhận trên Cổng thông tin điện tử của Chi cục.

Nguồn: baogiaothong.vn

Sự kiện VLA tổ chức

Thông báo quan trọng

Hướng Dẫn Đăng Ký eFBL
Hướng Dẫn Đăng Ký FMC Bond
Tài Liệu Kỹ Năng Soạn Thảo Hợp Đồng Logistics