Hiệp hội Doanh nghiệp Dịch vụ Logistics Việt Nam
Vietnam Logistics Business Association

CTY CP GIẢI PHÁP CHUỖI CUNG ỨNG SMARTLOG

CTY CP GIẢI PHÁP CHUỖI CUNG ỨNG SMARTLOG

Smartlog Logistics Solution Corporation

gosmartlog.vn

028-2253 0709

Hội viên chính thức

Gia nhập VLA: 2018