Vietnam Logistics Business Association

/

/

Decision: on approving the Action Plan to improve competitiveness and develop Vietnam’s logistics services to 2025

Decision: on approving the Action Plan to improve competitiveness and develop Vietnam’s logistics services to 2025

Sự kiện VLA tổ chức

Thông báo quan trọng

Hướng Dẫn Đăng Ký eFBL
Hướng Dẫn Đăng Ký FMC Bond
Tài Liệu Kỹ Năng Soạn Thảo Hợp Đồng Logistics