Hiệp hội Doanh nghiệp Dịch vụ Logistics Việt Nam
Vietnam Logistics Business Association

CTY TNHH TIẾP VẬN CBG VIỆT NAM

CTY TNHH TIẾP VẬN CBG VIỆT NAM

CBG LOGISTICS VIETNAM CO., LTD

39-41 Lê Thạch, Phường 12, Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

www.cbglogistics.com

+8428-3945 0053

Hội viên chính thức

Gia nhập VLA: 2019