Hiệp hội Doanh nghiệp Dịch vụ Logistics Việt Nam
Vietnam Logistics Business Association

CTY TNHH CHUỖI CUNG ỨNG TOÀN CẦU KNF

CTY TNHH CHUỖI CUNG ỨNG TOÀN CẦU KNF

KNF GLOBAL SUPPLY CHAIN CO., LTD

86 Nguyễn Trường Tộ, Phường 13, Districh 4, HCMC, Vietnam

0906-939 183

Hội viên liên kết

Gia nhập VLA: 2023

CTY TNHH CHUỖI CUNG ỨNG TOÀN CẦU KNF