Hiệp hội Doanh nghiệp Dịch vụ Logistics Việt Nam
Vietnam Logistics Business Association

CTY CP TIẾP VẬN QUỐC TẾ 3A

CTY CP TIẾP VẬN QUỐC TẾ 3A

3A ILO. JSC

4th Floor, N3-N4 Building, 59 Lane, Lang Ha Street, Dong Da District, Hanoi.

0982-890 699

Hội viên chính thức

Gia nhập VLA: 2022

CTY CP TIẾP VẬN QUỐC TẾ 3A