Hiệp hội Doanh nghiệp Dịch vụ Logistics Việt Nam
Vietnam Logistics Business Association

CTY CP TIẾP VẬN & HÀNG HẢI T&T

CTY CP TIẾP VẬN & HÀNG HẢI T&T

T&T Shipping & Logistics Corp

No 65, B2 Street, Tay Thanh Ward, Tan Phu District, HCMC

www.tnt-vn.com

028-626 78368

028-22 255 288

Hội viên chính thức

Gia nhập VLA: 2019