Hiệp hội Doanh nghiệp Dịch vụ Logistics Việt Nam
Vietnam Logistics Business Association

CTY CP TIẾP VẬN HẢI VƯƠNG

CTY CP TIẾP VẬN HẢI VƯƠNG

NEPTUNE LOGISTICS CORPORATION

Số 338 Bến Vân Đồn, Phường 1, Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh

No 338 Ben Van Don Str., Ward 1, District 4, Ho Chi Minh City

www.neptunelog.com.vn

84-028-38263399

84-028-38255711

Hội viên chính thức

Gia nhập VLA: 2017