Hiệp hội Doanh nghiệp Dịch vụ Logistics Việt Nam
Vietnam Logistics Business Association

CTY CP GIAO NHẬN VÀ VT KIÊN AN

CTY CP GIAO NHẬN VÀ VT KIÊN AN

KIENAN Logistics

www.kienanlogistics.com

0238-866 9696

Hội viên chính thức

Gia nhập VLA: 2018

CTY CP GIAO NHẬN VÀ VT  KIÊN AN