DANH SÁCH BAN CHẤP HÀNH HIỆP HỘI VLA NHIỆM KỲ VIII (2021-2024)

Ông LÊ DUY HIỆP

Chủ tịch

 

Ông ĐÀO TRỌNG KHOA

Phó Chủ Tịch Thường Trực

Ông ĐẶNG VŨ THÀNH

Phó Chủ tịch

Ông NGUYỄN THANH BÌNH

Phó Chủ tịch

Ông LÊ QUANG TRUNG

Phó Chủ tịch

Ông NGUYỄN DUY MINH

Tổng Thư Ký

Ông ĐỖ XUÂN QUANG

Uỷ viên

Bà VÕ THỊ PHƯƠNG LAN

Uỷ viên

Ông TRẦN ĐỨC NGHĨA

Uỷ viên

Ông ĐỖ XUÂN MINH

Uỷ viên

Ông NGUYỄN KIÊN CƯỜNG

Uỷ viên

Ông TRẦN VIỆT HUY

Uỷ viên

Ông TRẦN TIẾN DŨNG

Uỷ viên

Ông TRẦN CHÍ DŨNG

Uỷ viên

Bà PHẠM THỊ LAN HƯƠNG

Uỷ viên

Bà CAO CẨM LINH

Uỷ viên

Ông ĐINH HỮU THẠNH

Uỷ viên

Ông HUỲNH VĂN CƯỜNG

Uỷ viên

Ông NGUYỄN THÁI HÒA

Uỷ viên

Top