Vietnam Logistics Business Association

CHUCHONAM LOGISTICS JOINT STOCK COMPANY

CHUCHONAM LOGISTICS JOINT STOCK COMPANY

CCN LOGISTICS J.S.C

Số 47 Điện Biên Phủ, Phường Đa Kao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

No 47 Dien Bien Phu Str., Da Kao Ward, District 1, Ho Chi Minh City

www.ccnlog.com

84-028-39111966

1

Official member

Join VLA: 2013